Zasady prywatności i regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Wydawnictwa Niebo na Ziemi, dostępny pod adresem internetowym https://niebonaziemi.org/ksiazka-jak-niebo-schodzi-na-ziemie/, prowadzony jest przez Rafała Wereżyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maria Wereżyńska i Rafał Wereżyńki. Spółka Cywilna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5252773098, REGON 381973612.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maria Wereżyńska i Rafał Wereżyński. Spółka Cywilna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5252773098, REGON 381973612
 2. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Pośrednik – osoba prawna działająca w porozumieniu ze Sprzedawcą w celu efektywnego wykonania Umowy Sprzedaży.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://niebonaziemi.org/ksiazka-jak-niebo-schodzi-na-ziemie/  
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie książka w formie elektronicznej będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Piekarska 6 / 24, 00-264 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@przemianaumyslu.pl (faktury i płatności) oraz rafalacim@gmail.com (reklamacje)
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email podanego w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać w Sklepie Produkt będący przedmiotem Zamówienia,
 2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia wraz z adresem, potrzebnych do wystawienia faktury imiennej; jeśli potrzebna jest faktura na firmę należy zaznaczyć odpowiednią opcję oraz wpisać dane do faktury wraz z NIPEM,
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 2.

§ 7

Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności za Produkt:
  a) Płatności elektroniczne
  b) BLIK

2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo BLIK, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia wpłynięcia wpłaty za Produkt na rachunek bankowy Sprzedawcy. Produkt będzie dostarczony do Klienta w dniu otrzymania wpłaty lub następnego dnia.
 5. W przypadku nieotrzymania dostępu do ebooka w dniu dokonania płatności lub w dniu następnym – z przyczyn technicznych związanych z automatyzacją procesu wysyłki – Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację (patrz § 11).
 6. Na każdy z udostępnionych Klientowi linków przypada 20 kliknięć, dlatego zaleca się niezwłoczne zapisywanie ebooka na nośniku pamięci przez Klienta, a nie używanie ich jedynie do otwierania książki.
 7. Linki do ebooka będą aktywne przez ograniczoną ilość czasu, dlatego zaleca się niezwłoczne zapisanie ebooka na nośniku pamięci przez Klienta, nie później niż w ciągu 30 dni od dokonania zakupu. Klient ponosi ryzyko niezapisania ebooka na odrębnym nośniku pamięci w ciągu 30 dni od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej z adresem do pobrania ebooka.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny pod warunkiem, że nie wykona płatności.
 2. Klient może wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (tzn. zamawia e-booka i od razu decyduje się na jego pobranie, nie czekając 14 dni na zmianę decyzji);
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 10

Licencja na korzystanie z ebooka

 1. Każdy ebook oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną. 
 2. Sprzedawca sprzedając ebooka udziela Klientowi licencji na korzystanie z ebooka na czas nieokreślony.
 3. Licencja na korzystanie z zakupionego ebooka umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta dla własnego użytku osobistego.
 4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do:
  – rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego ebooka i jego fragmentów, zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych;
  – kopiowania ebooka w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego;
  – dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji ebooka, usuwania błędów ebooka.
 5. Klient, który zakupił ebooka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego. 

§ 11

Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej rafalacim@gmail.com z dopiskiem „Reklamacja dot. ebooka” w przypadku problemów z pobraniem zamówionego ebooka lub jego otwarciem, w szczególności, gdy:
  – pobrany plik zawierający ebooka okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF;
  – w terminie 48 godzin od momentu zapłaty Klient nie otrzyma na podany przez niego adres poczty elektronicznej linków umożliwiających pobranie ebooka.
 2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
 3. Sprzedawca zrobi dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację niezwłocznie (najczęściej 1-2 dni; najpóźniej w terminie 14 dni) i w razie jej pozytywnego rozpatrzenia – wysłać Klientowi ebooka na wskazany przez niego adres emailowy w ciągu 48 godzin od dnia rozpatrzenia Reklamacji, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej.  
 4. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu, w którym linki umożliwiające pobranie ebooka winny zostać zgodnie z Regulaminem dostarczone Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.  
 5. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym (informacje na temat innych produktów sprzedawcy).
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) Pośrednik obsługujący oprogramowanie do sprzedaży (IMKER Spółka z o.o.)
  b) Pośrednik obsługujący serwery oprogramowania do sprzedaży (Amazon.com inc);
  c) Pośrednik obsługujący internetowy system fakturowania (Fakturownia Spółka z o.o.);
  d) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta Pośrednikowi obsługującemu płatności elektroniczne (PayPro SA), umożliwiając zapłatę za Produkt w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Dokładne informacje o przetwarzaniu danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.